Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana

POGOJI PAKETOV UGODNO PRODAJALCA ELEKTRO PRODAJA E.U. D.O.O.

V nadaljevanju so predstavljeni Pogoji Paketov Ugodno prodajalca Elektro prodaja E.U. d.o.o.. Določila pogojev so za različne pakete Ugodno, enaka. Prodajalec Elektro prodaja E.U. d.o.o. bo kupcu prodajal oz. dobavljal električno energijo na način in pod pogoji, ki veljajo za posamezni paket, s katerim si kupec zagotovi nespremenjeno fiksno ceno električne energije, določeno s pogodbo, in sicer ves čas veljavnosti zagotovljenih fiksnih cen, skladno s pogoji iz posameznega paketa in določili sklenjene pogodbe.

Kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen z možnostjo spreminjanja cen na trgu električne energije in možnih sprememb (zvišanja ali znižanja) cen električne energije za ostale kupce - gospodinjstva, ki bodo na podlagi ponudb prodajalca izbrali morebitno drugo ponudbo paketne oskrbe oziroma bodo oskrbovani pod pogoji vsakokrat veljavnega cenika.

Cene za posamezne pakete veljajo za dobavljeno električno energijo in ne vsebujejo cene za uporabo omrežja, trošarine, DDV in ostalih zakonsko predpisanih dajatev, zato sprememba teh cen ne more biti razlog za odstop od pogodbe brez plačila nadomestila, kot je opredeljeno v naslednjem odstavku.

Če kupec odstopi od pogodbe pred iztekom veljavnosti časovne vezave posameznega paketa, skladno z določili te pogodbe, zaradi zamenjave prodajalca, odklopa od distribucijskega omrežja na zahtevo kupca, zaradi izbire drugega paketa oskrbe z električno energijo, ter v primeru ustavitve dobave zaradi neporavnanih obveznosti oziroma zaradi drugih vzrokov s strani odjemalca, prodajalec obračuna nadomestilo v višini 25 % povprečne mesečne vrednosti obračunane električne energije za vsak mesec do izteka časovne vezave, ko električne energije ni prevzel. Povprečna mesečna vrednost nadomestila se izračuna na podlagi vseh izstavljenih računov od pristopa kupca k posameznemu paketu, upošteva pa se le obračunana električna energija brez omrežnine in davkov ter prispevkov.

Kupec se strinja, da je v primeru predčasne prekinitve prodajne pogodbe poleg obračunanega nadomestila dolžan poravnati tudi vse druge obveznosti iz pogodbenega razmerja, ki so nastale do datuma prekinitve pogodbe.

Količine električne energije, ki jih prodajalec v okviru paketov Ugodno ponuja, so omejene. Prodajalec bo z objavo na svoji spletni strani, URL: www.elektro-prodaja.eu, kupce obveščal o zaključku posebne ponudbe.

Prodajalec bo kot veljavno sklenjene pogodbe upošteval vse pogodbe, ki bodo sklenjene do datuma objave obvestila o prekinitvi posebne ponudbe.

Prodajalec bo kupcu prodajal oz. dobavljal električno energijo pod pogoji, ki veljajo za posamezni paket. Kupec bo po izteku časovne vezave uvrščen na Paket – KLASIČNA OSKRBA s cenikom, po izteku časovne vezave pa lahko tudi spremeni vrsto paketa, skladno s splošnimi pogoji prodajalca za gospodinjske kupce.

Pogodbeni stranki se lahko kadarkoli sporazumeta o prehodu med posameznimi paketi in zamenjavah posameznih paketov pred iztekom časovne vezave.

Prehod med posameznimi paketi je možen kadarkoli. Kupec lahko v času veljavnosti pogodbe enostransko pisno odstopi od pogodbe zaradi spremembe lastništva merilnega mesta, odklopa od distribucijskega omrežja, zaradi zamenjave prodajalca ali zaradi sklenitve nove pogodbe o oskrbi zaradi izbire druge paketne oskrbe ali iz kateregakoli drugega razloga na strani kupca, pri čemer mora spoštovati določbe pogodbe, ki se nanašajo na plačilo nadomestila, v kolikor časovna vezava še ni potekla. Pri tem se pogodbeni stranki lahko dogovorita za prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo ali na drugo merilno mesto, brez plačila nadomestila.

Po poteku veljavnosti pogojev iz posameznega paketa in časovne vezave, opredeljene v posameznem paketu, ima kupec možnost pisnega odstopa od pogodbe, skladno s splošnimi pogoji. Pogodba lahko s strani prodajalca preneha v primeru zasilne oskrbe, nujne oskrbe ter zaradi neplačil kupca, pri čemer je odstop od pogodbe zaradi neplačila lahko vezan na plačilo nadomestila.

Pogoji Paketov Ugodno pričnejo veljati in se uporabljati od dne 1. 11. 2018 dalje.

Šentjur, dne 31. 10. 2018