Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana

EPEU d.o.o., sedež Šentjur, poslovni naslov Lesna ulica 2, 3230 Šentjur
E-pošta: info@epeu.si, http://www.epeu.si
Tel.: 01/367-20-83, 03/746-15-31
Št. TRR: SI56 6100 0001 9177 150,

ki jo zastopa Igor Horjak, 

izdaja naslednje

SPLOŠNI POGOJI za dobavo in montažo sončne elektrarne podjetja EPEU d.o.o.

1. PREDMET PONUDBE

Stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet te ponudbe izgradnja sončne elektrarne na ključ(v nadaljevanju: SE). Namen te ponudbe je določitev pravic in obveznosti izvajalca in naročnika v zvezi z izgradnjo SE, skladno z določili Splošnih pogojev za dobavo in montažo sončne elektrarne podjetja EPEU d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec.) Naročnik je sprejel, razumel in potrdil posredovano zavezujočo ponudbo za izgradnjo sončne elektrarne in izbral izvajalca za izvedbo ponudbenih del.

Ponudbena dela pri dobavi in montaži SE:

Ponudbena dela zajemajo vložitev enotne vloge za pridobitev elektro soglasja za priključitev samooskrbe, pomoč pri oddaji vlog za pridobitev subvencije ali kredita s strani Eko sklada, za pridobitev le-teh izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti. Montažo aluminijaste - inox podkonstrukcije z ustreznim ozemljilom, montažo sončnih modulov (v nadaljevanju: moduli) v skladu z lego strehe objekta, povezavo modulov in optimizatorjev, izdelavo elektro sheme, kabliranje, namestitev zaščit, varovalk, sponk, montaža in nastavitev smerne zaščite ali montaža števca z integrirano smerno zaščito (odvisno od elektro soglasja), montažo tripolnegavisabilnega stikala, montaža tipke za reset smerne zaščite na vrata priključno merilne omarice (v nadaljevanju: PMO), montažo in priključitev elektro razdelilnih omaric (AC/DC). Montažo, nastavitev in priključitev razsmernika (z UTP kablom oz. wi-fi modulom), povezavo  strešne konstrukcije z ustreznim ozemljitvenim kablom in povezave modulov z razsmernikom, ter povezavo razsmernika z elektro razdelilno omarico oz. notranjim električnim priključkom oz. ustreznim trifaznim električnim priključkom, parametriranje razsmernika in poskusni zagon s priključitvijo na električno omrežje. Vzpostavitev monitoringa za spremljanje delovanja SE na portalu SolarEdge monitoring, ob predpostavki, da je naročnik zagotovil ustrezno internetno povezavo do pričetka montaže SE.

Ponudbena dela montaže SE ne vključujejo:

Stroškov elektro distribucije (priklop, distribucijski števec in ostale morebitne posebnosti iz elektro soglasja). Ponudbena dela ne vključujejo izkopov in položitve novega kabla od transformatorja do objekta, morebitne preureditve transformatorske postaje, nove PMO, morebitnih dodatnih gradbenih del (izkopi, podaljšanje strehe, ipd.) strelovod, snegobran (vse posledice povezane z ne postavitvijo snegobrana prevzeme naročnik). Povezavo med ločilno merilnim mestom in omrežjem, če bo distributer zahteval priklop v transformator, ki je oddaljen od objekta. Večje predelave transformatorja (pogoje priklopa bodo izvedli šele po prejetju soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje, predelave PMO, električnih dovodnih kablov, varovalk ipd., dodatnih prebojev, sprememba lokacije postavitve, gradbenih ali pleskarskih del (strojni izkopi, popravilo fasade/ometov/barvanje ipd.) stvari, ki niso predmet te ponudbe. Morebitna dodatna dela, servisne storitve in material se obračunajo skladno s priloženim cenikom.

2. PLAČILO

Plačilo na TRR:

5% are od pogodbene vrednosti 8 dni od podpisa ponudbe-velja za potrditev ponudbe 75% zneska 8 dni po prejetju elektro soglasja

20% zneska v 8 dneh po zaključeni montaži Kredit :

min. 500,00€ are v roku 8 dni po podpisu ponudbe - velja za potrditev ponudbe

  1. del 40 % po podpisu kreditne pogodbe s kreditodajalcem

II . del po montaži ob prejemu zaključne dokumentacije, katero naročnik prejme od izvajalca

V primeru zamude si izvajalec pridržuje pravico do obračuna zamudnih obresti.

V primeru odstopa od zavezujoče ponudbe si skladno s prvim odstavkom 65. člena OZ pridržujemo pravico do zadržanja celotnega plačila are.

 3. POTEK DELA

Po vplačilu are v roku izvajalec na elektro distribucijo odda enotno vlogo za pridobitev elektro soglasja  in  pogodbe za priključitev  v primeru gotovinskega plačila: izvajalec izvede montažo po predhodnem dogovoru s stranko

v primeru kreditiranja preko Eko sklada: po odobritvi kredita in plačilu banke v vrednosti 40% ponudbenega zneska, izvajalec izvede montažo po predhodnem dogovoru s stranko

po izvedeni montaži izvajalec izda račun za SE in uredi vso potrebno dokumentacijo za priklop SE naročnik po priklopu SE izvajalcu posreduje kopijo Pogodbe o uporabi sistema in dokument Podatki MM (prejme naročnik ob priklopu SE s strani elektro distribucije)

izvajalec po prejemu preostanka plačila ponudbene obveznosti pripra vi zaključno dokumentacijo za Eko sklad naročniku roki del se lahko podaljšajo v primeru višje sile (naravne nesreče, gospodarske razmere, vremenske razmere...)

 

4. GARANCIJE

Izvajalec za postavljeno SE izdaja naslednje garancije:

na opravljena dela 2 leti

na module do 12 letno produktno garancijo, oziroma do 15 letno produktno garancijo (odvisno od modela modula) in do 30 letno učinkovitostno garancijo z 87% izkoristkom v 30. letu

na razsmernik do 12 let oz. v primeru podaljšanja proti doplačilu 20 ali 25 let na optimizatorje do 25 let

garancije za posamezne komponente SE so natančno takšne, kot jih določi proizvajalec posameznih komponent SE in ne vključuje stroškov dela ob zamenjavi

kakršnikoli posegi nepooblaščene osebe ali spremembe na elektrarni pomenijo takojšnje prenehanje veljavnosti vseh garancij zamenjava komponent od proizvajalcev se obračuna naročniku skladno z veljavnim cenikom

  

Ponudba je  sestavljena  v dveh izvodih, za vsako stranko po en izvod. Ponudba je zavezujoča s pričetkom veljavnosti podpisa obeh vpletenih strank.

Stranki se zavezujeta morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je v sporih med strankama pristojno sodišče po sedežu izvajalca.